Josuè13

16 que s’estenia des d’Aroer, que és a la vora del torrent d’Arnon, amb la ciutat que hi ha al fons de la vall. Comprenia tot el pla de Medebà, 17 Heixbon i totes les ciutats de l’altiplà: Dibon, Bamot-Baal, Betbaal-Meon,