Josuè11


    21 En aquella mateixa època, Josuè va destruir els anaquites que habitaven a la Muntanya, * a Hebron, a Debir, a Anab, tota la regió muntanyosa de Judà i d’Israel. Josuè els consagrà a l’extermini, amb les seves ciutats. 22 No van quedar anaquites en tot el país d’Israel. * Només en van quedar uns quants a Gaza, a Gat i a Asdod. *