Jeremies52


    28 La gent de Judà que Nabucodonosor va deportar foren 3.023 l’any setè del seu regnat, *