Jeremies29

2 L’envià després que havien sortit de Jerusalem el rei Jeconies, la reina mare, * els alts funcionaris, * els prohoms de Judà i de Jerusalem, els ferrers i els serrallers. *