Evangeli segons Joan


(Mt 27,1-2.11-14; Mc 15,1-5; Lc 23,1-5)

18


    28 Després dugueren Jesús de casa de Caifàs al pretori. * Era de bon matí. Però ells no van entrar dins el pretori, per no quedar impurs i poder menjar el sopar pasqual. *