Evangeli segons Joan


(Mt 26,47-56; Mc 14,43-50; Lc 22,47-53)

18


    1 Després de dir això, Jesús va sortir amb els seus deixebles cap a l’altra banda del torrent de Cedró. Allà hi havia un hort, i Jesús hi entrà amb els seus deixebles. *