Evangeli segons Joan1


    43 L’endemà, Jesús resolgué de sortir cap a Galilea. Troba Felip i li diu:
     —Segueix-me.