Carta de Jaume5

14 Si entre vosaltres hi ha algú que està malalt, que faci cridar els qui presideixen la comunitat * perquè l’ungeixin amb oli en nom del Senyor i preguin per ell. *