Carta de Jaume2

25 ¿No fou igualment per les obres que Rahab, la prostituta, va ser reconeguda justa, quan va acollir els missatgers i els féu escapar per un altre camí? *