Job
Primera prova


1


    6 Un dia es va reunir la cort celestial * a la presència del Senyor. Entre ells també hi va anar l’Acusador. *