Carta als Hebreus9

3 Passada la segona cortina, hi havia l’altra estança del tabernacle, anomenada «el lloc santíssim», *