Carta als Hebreus9


    11 Però Crist ha vingut com a gran sacerdot dels béns que ara comencen i ha entrat al santuari a través del tabernacle més gran i més perfecte, no fet per mans d’home, ja que no pertany al món creat. * 12 Hi ha entrat una vegada per sempre, * sense servir-se de la sang de bocs i de vedells, * sinó valent-se de la seva pròpia sang; * així ens ha redimit per sempre més. * 13 La sang dels bocs i dels vedells i la cendra de la vedella, aspergida sobre els qui són impurs, els santifica i purifica corporalment. * 14 Però la sang de Crist, que per l’Esperit etern s’ha ofert ell mateix a Déu com a víctima sense cap defecte, * amb molta més raó purificarà la nostra consciència * de les obres mortes, * i podrem donar culte al Déu viu.

La nova aliança segellada amb la sang de Crist


    15 Així, doncs, el Crist és mitjancer d’una nova aliança, perquè ha mort en rescat dels pecats comesos sota la primera; així els qui són cridats reben l’herència eterna que els havia estat promesa. * 16 En efecte, perquè un testament entri en vigor, ha de constar la mort del testador; 17 un testament sols és efectiu si el testador ha mort, ja que, mentre viu, el testament no val. *
    18 Per això, ni tan sols la primera aliança va ser inaugurada sense vessament de sang. 19 Quan Moisès hagué promulgat a tot el poble cada un dels manaments de la Llei, prengué la sang dels vedells i dels bocs, juntament amb aigua, i aspergí amb llana escarlata i amb hisop tant el llibre com tot el poble, * 20 dient: Això és la sang de l’aliança que Déu ha prescrit per a vosaltres; * 21 igualment, aspergí amb aquella sang el tabernacle i tots els objectes del culte. * 22 Segons la Llei, gairebé tot s’ha de purificar amb sang, i sense vessament de sang no hi ha perdó. *