Gènesi36


    31 Aquests són els reis que es van succeir en el país d’Edom, abans que hi hagués reis a Israel: * 32 Bela, fill de Beor, de la ciutat de Dinhaba. 33 Va morir Bela, i el va succeir Jobab, fill de Zèrah, natural de Bosrà. 34 Va morir Jobab, i el va succeir Huixam, del país dels temanites. 35 Va morir Huixam, i el va succeir Adad, fill de Bedad, que va vèncer Madian en els camps de Moab. Era natural de la ciutat d’Avit. 36 Va morir Adad, i el va succeir Samlà, natural de Masrecà. 37 Va morir Samlà, i el va succeir Xaül, natural de Rehobot-Annahar. 38 Va morir Xaül, i el va succeir Baal-Hanan, fill d’Acbor. 39 Va morir Baal-Hanan, fill d’Acbor, i el va succeir Adar. El nom de la seva ciutat era Paú, i la seva dona es deia Mehetabel i era filla de Matred, filla de Mezahab.
    40 Aquests són els noms de les tribus descendents d’Esaú amb els noms dels seus llinatges i territoris: * Timnà, Alvà, Jetet, 41 Oholibamà, Elà, Pinon, 42 Quenaz, Teman, Mibsar, 43 Magdiel i Iram. Aquestes són les tribus edomites i les regions on habitaven dins el país que era la seva possessió.
     Esaú és l’avantpassat dels edomites.