Gènesi36


    1 Llista genealògica dels descendents d’Esaú, conegut amb el nom d’Edom. * 2 Esaú va prendre mullers entre les dones cananees: Adà, filla d’Elon, l’hitita; Oholibamà, filla d’Anà, néta de Sibon, l’hivita; 3 i Bassemat, filla d’Ismael i germana de Nebaiot. * 4 Adà va ser la mare d’Elifaz; Bassemat, de Reuel; 5 Oholibamà, de Jeuix, Jalam i Córah. Aquests són els fills d’Esaú que li van néixer al país de Canaan.
    9 Llista genealògica dels descendents d’Esaú, avantpassat dels edomites, que habitaven a les muntanyes de Seïr.
    10 Noms dels fills d’Esaú: * Elifaz, fill de la seva dona Adà; Reuel, fill de la seva dona Bassemat.
    11 Els fills d’Elifaz van ser Teman, Omar, Sefó, Gatam i Quenaz. 12 Elifaz tenia també una concubina, Timnà, que li va donar un altre fill, Amalec. Aquests foren els descendents d’Esaú i de la seva dona Adà.
    13 Els fills de Reuel van ser Nàhat, Zèrah, Xammà i Mizà. Aquests foren els descendents de Bassemat, la dona d’Esaú.
    14 Aquests van ser els fills d’Oholibamà, dona d’Esaú, filla d’Anà, que era filla de Sibon: Jeuix, Jalam i Córah.
    15 Aquests són els caps de tribu dels descendents d’Esaú * i de la seva dona Adà i fills d’Elifaz, primogènit d’Esaú: els caps de tribu Teman, Omar, Sefó, Quenaz, 16 Gatam * i Amalec. Aquests són els caps de tribu d’Elifaz, fills d’Adà, que vivien al país d’Edom.
    17 Els caps de tribu Nàhat, Zèrah, Xammà i Mizà, que vivien al país d’Edom, eren fills de Reuel, que era fill de Bassemat, dona d’Esaú.
    18 Els caps de tribu Jeuix, Jalam i Córah eren fills d’Esaú i de la seva dona Oholibamà, filla d’Anà.
    19 Tots aquests són els caps de tribu descendents d’Esaú, conegut amb el nom d’Edom.
    20-21 Els primers habitants del país d’Edom eren els descendents de Seïr, l’horita. Els caps de tribu dels horites eren Lotan, Xobal, Sibon, Anà, Dixon, Ésser i Dixan, fills de Seïr. 22 Els fills de Lotan eren Horí i Emam. Lotan tenia una germana, Timnà. 23 Els fills de Xobal eren Alvan, Manàhat, Ebal, Xefó i Onam. 24 Els fills de Sibon foren Aià i Anà. Anà és el qui va descobrir aigua * al desert mentre pasturava els ases del seu pare Sibon. 25 Anà va tenir dos fills: un noi, Dixon, i una noia, Oholibamà. 26 Els fills de Dixon eren Hemdan, Eixban, Itran i Queran. 27 Els fills d’Ésser eren Bilhan, Zaavan i Acan. 28 Els fills de Dixan eren Us * i Aran.