Gènesi25

13 Aquests són els seus noms per ordre de naixement: Nebaiot, el primogènit d’Ismael, Quedar, Adbeel, Mibsam, 14 Mixmà, Dumà, Massà, 15 Hadad, Temà, Jetur, Nafix i Quedma. 16 Aquests són els dotze fills d’Ismael. * Cada un era cap d’una tribu i va donar nom a les seves poblacions i als seus campaments.