Carta als Gàlates1


    21 Després me’n vaig anar a les regions de Síria i Cilícia. *