Carta als Filipencs3

21 Ell transformarà el nostre pobre cos i el configurarà al seu cos gloriós, * gràcies a aquella acció poderosa amb què ell sotmetrà a si mateix tot l’univers. *