Ezequiel43


    13 Les dimensions de l’altar, preses amb la unitat de mida d’una colzada i quatre dits, * són les següents: la cavitat per al foc ha de fer una colzada de fondària per una d’amplada, amb un vorell tot al voltant que faci un pam d’alçada. L’alçada de l’altar és aquesta: 14 dues colzades des de la base * fins al sòcol inferior, amb un ampit d’una colzada d’amplada. Des d’aquest primer sòcol fins al segon, l’alçada ha de ser de quatre colzades. El segon sòcol també tindrà un ampit d’una colzada d’amplada. 15 A la part superior hi haurà el fogar, que ha de fer quatre colzades d’alçada. De cada un dels seus quatre cantons n’ha de sobresortir un angle. 16 El fogar serà un quadrat de dotze colzades per costat. 17 El segon sòcol ha de ser un quadrat de catorze colzades per costat. * La cavitat per al foc tindrà una colzada de fondària, i el vorell tot al seu voltant, mitja colzada d’alçada. L’escalinata de l’altar donarà a l’orient. *