Èxode6


    14 Aquests són els principals llinatges israelites: *
     Fills de Rubèn, el primogènit d’Israel: Hanoc, Pal·lú, Hesron i Carmí. Aquests són els clans dels descendents de Rubèn.
    15 Fills de Simeó: Jemuel, Jamín, Óhad, Jaquín, Sóhar i Xaül, el fill de la cananea. Aquests són els clans dels descendents de Simeó.
    16 Noms dels fills de Leví i dels seus descendents: Leví va tenir tres fills, Guerxon, Quehat i Merarí, i va viure cent trenta-set anys. 17 Fills de Guerxon: Libní i Ximí, amb els seus clans. 18 Fills de Quehat: Amram, Ishar, Hebron i Uziel. Quehat va viure cent trenta-tres anys. 19 Fills de Merarí: Mahlí i Muixí. Aquests són els clans dels descendents de Leví.
    20 Amram es va casar amb la seva tia Joquèbed, que li donà dos fills, Aaron i Moisès. * Amram va viure cent trenta-set anys.
    21 Fills d’Ishar: Corè, Nèfeg i Zicrí. 22 Fills d’Uziel: Mixael, Elsafan i Sitrí.
    23 Aaron es va casar amb Elixeba, filla d’Amminadab i germana de Nahxon, que li va donar quatre fills: Nadab, Abihú, Eleazar i Itamar.
    24 Fills de Corè: Assir, Elcanà i Abiassaf. Aquests són els clans dels descendents de Corè.
    25 Eleazar, fill d’Aaron, es va casar amb una de les filles de Putiel, que li donà un fill, Pinhàs.
     Tots aquests són els caps de llinatge dels levites, segons els seus clans.
    26 Va ser a Aaron i a Moisès que el Senyor va dir: «Feu sortir del país d’Egipte els israelites, formats per estols.»