Èxode3

8 per això he baixat a alliberar-lo del poder dels egipcis i fer-lo pujar des d’Egipte * cap a un país bo i espaiós, un país que regalima llet i mel: * el país dels cananeus, els hitites, els amorreus, els perizites, els hivites i els jebuseus. *