Èxode26


    1 »Fes per al tabernacle deu tapissos de lli ben filat i llana tenyida de porpra violeta i vermella i d’escarlata. Adorna’ls amb figures de querubins brodades artísticament. 2 Tots els tapissos tindran la mateixa mida: catorze metres de llargada per dos d’amplada. * 3 Uneix l’un a l’altre cinc dels tapissos, i fes el mateix amb els altres cinc. 4 Fes després bagues de porpra violeta a una vora de cada conjunt de tapissos: 5 cinquanta a la vora d’un conjunt i cinquanta a la vora de l’altre, de manera que les bagues es corresponguin l’una amb l’altra. 6 Fes també cinquanta gafets d’or per a unir amb aquests gafets els dos conjunts de tapissos i formar un sol tabernacle.
    7 »Teixeix encara onze veles de pèl de cabra per a fer un envelat que cobreixi el tabernacle. 8 Les onze veles tindran cada una les mateixes mides: quinze metres de llargada per dos d’amplada. * 9 Uneix cinc veles per un costat i sis per l’altre, però uneix la sisena de manera que es pugui doblegar davant l’entrada de l’envelat. * 10 Fes cinquanta bagues a una vora d’un conjunt de veles i cinquanta a la vora de l’altre; 11 fes també cinquanta gafets de bronze i trava’ls a les bagues per unir els dos conjunts i formar un sol envelat. 12 Com que les veles són més amples i més llargues, la part sobrera de l’amplada penjarà darrere el tabernacle, 13 i de la part sobrera de la llargada se’n repartirà mig metre a cada costat del tabernacle. Així quedarà del tot cobert. * 14 A l’envelat, fes-hi, encara, una coberta de pells d’ovella, tenyides de vermell, i una sobrecoberta de pells de dugong. *
    15 »Fes de fusta d’acàcia les posts per a sostenir el tabernacle i col·loca-les verticalment. 16 Cada post farà vint pams de llargada per tres d’amplada, * 17 i tindrà dos espigons per a encaixar amb l’altra post. Fes iguals totes les posts del tabernacle. 18 Fes-ne vint per al costat sud. 19 Fes també quaranta sòcols de plata i posa’n dos sota cada post, un a cada costat de cada una de les posts. 20 Per al costat nord del tabernacle fes també unes altres vint posts, 21 amb quaranta sòcols de plata sota les vint posts, dos per a cada post. 22 Per al costat posterior del tabernacle, que dóna a ponent, fes sis posts, 23 i dues més per als seus dos angles posteriors. 24 Aquestes dues posts doblaran les dues posts dels angles, * des de baix fins a dalt, on hi ha la primera anella. Així s’ha de fer amb les dues posts dels dos angles. 25 En total, seran vuit posts amb els seus setze sòcols de plata, és a dir, dos sòcols per a cada post.
    26 »Fes també travessers de fusta d’acàcia: cinc per a les posts d’un costat del tabernacle, 27 cinc per a les de l’altre costat, i cinc més per a les posts del costat posterior del tabernacle, que dóna a ponent. 28 Cada travesser central passarà a mitja alçada de les posts, d’un extrem a l’altre. 29 Recobreix d’or les posts i els travessers i fes d’or les anelles per on han de passar els travessers. 30 Construeix el tabernacle segons la norma que et mostro aquí a la muntanya.

Les cortines


    31 »Fes una cortina de lli ben filat i llana tenyida de porpra violeta i vermella i d’escarlata, amb figures de querubins brodades artísticament. 32 Penja-la amb garfis d’or a quatre columnes de fusta d’acàcia recobertes d’or i sostingudes per quatre sòcols de plata. 33 Penja la cortina amb gafets i, darrere la cortina, posa-hi l’arca que conté el document de l’aliança. La cortina us indicarà la separació entre el lloc sant i el lloc santíssim. *
    34 »Posa la coberta del perdó sobre l’arca que conté el document de l’aliança, i que es troba dintre el lloc santíssim. 35 La taula, en canvi, posa-la fora, a l’altra banda de la cortina, al costat nord; enfront de la taula, al costat sud, posa-hi el canelobre.
    36 »Per a l’entrada de la tenda, fes una altra cortina * brodada de llana tenyida de porpra violeta i vermella i d’escarlata. Fes-la de lli ben filat. 37 Fes cinc columnes de fusta d’acàcia, recobertes d’or, per a penjar-hi la cortina amb garfis d’or. Fon també cinc sòcols de bronze per a les columnes.

27L’altar dels holocaustos *


    1 »Fes l’altar de fusta d’acàcia, quadrat, de deu pams de llargada, deu d’amplada i sis d’alçada. * 2 De cada un dels seus quatre angles fes sobresortir com un corn que arrenqui del mateix altar. * Recobreix de bronze tot l’altar. 3 Fes també tots els utensilis: pots per a recollir la cendra, * pales, calderetes, forquetes i encensers; fes-los tots de bronze. 4 Fes també un enreixat de bronze en forma de xarxa, amb una anella, també de bronze, a cada un dels quatre costats, 5 i posa’l sota la cornisa de l’altar, fins a mitja altura. 6 Fes unes barres de fusta d’acàcia, recobreix-les de bronze 7 i, quan l’altar s’haurà de transportar, introdueix-les dins les anelles dels dos costats. 8 L’altar, fes-lo de planxes, buit a l’interior, seguint el model que et mostro aquí a la muntanya.

L’atri *


    9 »Al voltant del tabernacle fes-hi un atri, delimitat per teles de lli ben filat. Al costat sud, tindrà una llargada de cinquanta metres. * 10 Les teles aniran penjades amb garfis i anelles de plata a vint columnes de bronze, fixades cada una sobre un sòcol també de bronze. 11 Al costat nord, el tancat de teles tindrà la mateixa llargada, amb el mateix nombre de columnes i sòcols de bronze, i garfis i anelles de plata. 12 Al costat de ponent hi haurà vint-i-cinc metres de teles, amb deu columnes i els seus deu sòcols. 13 Al costat de llevant, on hi ha l’entrada, l’atri tindrà també vint-i-cinc metres. 14-15 A banda i banda de l’entrada hi haurà set metres i mig de teles, amb les seves tres columnes i els seus tres sòcols. 16 A l’entrada de l’atri hi haurà una cortina * de deu metres, de lli ben filat, brodat amb llana tenyida de porpra violeta i vermella i d’escarlata, penjada a quatre columnes, fixada cada una en el seu sòcol. 17 Totes les columnes que envolten l’atri tindran anelles i garfis de plata, però els sòcols seran de bronze. 18 L’atri tindrà cinquanta metres de llargada per vint-i-cinc d’amplada, i l’alçada de les teles de lli ben filat serà de dos metres i mig. Els sòcols de les columnes seran de bronze. 19 Tots els estris per a sostenir el tabernacle, com també les seves estaques i les estaques de l’atri, seran de bronze.