Ester
Aman es proposa d’exterminar els jueus


3


    1 Passat un quant temps, el rei Xerxes va distingir amb grans honors Aman, fill d’Amedata, l’agaguita, * assignant-li un càrrec superior al de tots els seus cortesans.