Esdres2

63 El mateix governador els va prohibir que mengessin aliments consagrats * fins que un sacerdot pogués prendre una decisió per mitjà de les sorts sagrades dels urim i tummim. *