Carta als Efesis4


    7 Cada un de nosaltres ha rebut la gràcia segons la mesura del do de Crist. *