Carta als Efesis4

4 Un sol cos i un sol Esperit, com és també una de sola l’esperança que us dóna la vocació que heu rebut. 5 Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, 11 I és ell qui ha fet a uns el do de ser apòstols, a d’altres el de ser profetes, a d’altres el de ser evangelitzadors, a d’altres el de ser pastors i mestres; * 12 i així ha preparat els qui formen el poble sant perquè exerceixin el ministeri d’edificar el cos de Crist, *