Carta als Efesis4

11 I és ell qui ha fet a uns el do de ser apòstols, a d’altres el de ser profetes, a d’altres el de ser evangelitzadors, a d’altres el de ser pastors i mestres; * 12 i així ha preparat els qui formen el poble sant perquè exerceixin el ministeri d’edificar el cos de Crist, *