Deuteronomi3

9 Els habitants de Sidó anomenen Sirion la muntanya de l’Hermon, mentre que els amorreus l’anomenen Senir. *