Deuteronomi29

22 “Aquesta terra està recremada pel sofre, la sal i el foc; * no s’hi pot sembrar, no hi neix res, no hi creix cap herba, com a Sodoma, Gomorra, * Admà i Seboïm, * destruïdes per la indignació violenta del Senyor.”