Deuteronomi23


    4 »Els ammonites i els moabites no seran admesos a la comunitat del Senyor. Ni tan sols la desena generació dels seus descendents no hi seran admesos. Mai no ho seran, * 5 perquè no us van acollir amb menjar i amb aigua mentre fèieu camí, després de la sortida d’Egipte. A més, Moab va llogar Balaam, fill de Beor, originari de Petor, a Aram-Naharaim, perquè et maleís. 6 Però el Senyor, el teu Déu, no volgué fer cas de Balaam. Al contrari, el Senyor, el teu Déu, per l’amor que et té, * va canviar la maledicció en benedicció. * 7 Mentre visquis, no afavoreixis mai el benestar i la prosperitat d’aquests pobles.
    8 »No avorreixis els edomites, que són germans teus. * Ni tampoc els egipcis, ja que has viscut com a immigrant en el seu país. * 9 Els descendents d’aquests dos pobles, a partir de la tercera generació, podran ser admesos a la comunitat del Senyor.