Apocalipsi14

10 hauran de beure el vi de la fúria de Déu, abocat sense barreges a la copa de la seva indignació. * Seran turmentats amb foc atiat amb sofre * davant els àngels sants i davant l’Anyell,