Amós7


    10 Amassià, sacerdot de Betel, va enviar aquest missatge a Jeroboam, * rei d’Israel: «Amós conspira contra tu dintre mateix d’Israel. El país no pot tolerar més el que ell diu. * 11 Això és el que Amós profetitza:
     »Jeroboam morirà víctima de l’espasa, *
     i el poble d’Israel serà deportat,
     serà deportat lluny de la seva pàtria.» *
    12 Després Amassià va dir a Amós:
     —Vident, vés-te’n d’aquí, fuig al país de Judà i guanya-t’hi el pa fent de profeta, * 13 però aquí, a Betel, no tornis més a profetitzar-hi, que això és un santuari del rei, un temple de l’estat.