Amós
Contra un culte purament formal


4


    4 «Veniu, israelites, a Betel i rebel·leu-vos contra mi!
     Aneu a Guilgal i rebel·leu-vos encara més! *
     Oferiu sacrificis cada matí
     i, cada tres dies, pagueu els delmes!