Fets dels Apòstols9

35 Tots els qui vivien a Lida i a Saron el van veure i es van convertir al Senyor.