Fets dels Apòstols7

8 Déu va donar a Abraham la circumcisió com a signe d’aliança; per això Abraham engendrà Isaac i el va circumcidar quan tenia vuit dies; Isaac va fer igualment amb Jacob, i Jacob, amb els dotze patriarques. *
    9 »Els patriarques, engelosits de Josep, el van vendre perquè se l’emportessin a Egipte. * Però Déu era al seu costat *