Fets dels Apòstols7


    30 »Al cap de quaranta anys * se li va aparèixer un àngel al desert de la muntanya del Sinaí, en la flama d’una bardissa que cremava. *