Fets dels Apòstols6


    8 Esteve, ple de la gràcia i del poder de Déu, feia grans prodigis i senyals * enmig del poble. 9 Alguns de la sinagoga anomenada dels lliberts, cireneus i alexandrins, * i altres de Cilícia i de l’Àsia, * es posaren a discutir amb ell. 10 Però com que no eren capaços de resistir la saviesa i la força de l’Esperit amb què Esteve parlava, * 11 subornaren uns homes que diguessin: «Hem sentit que aquest pronunciava paraules blasfemes contra Moisès i contra Déu.»