Fets dels Apòstols6

6 Els van presentar als apòstols, i aquests, després de pregar, * els imposaren les mans. *