Fets dels Apòstols23


    6 Llavors Pau, sabent que allí una part eren saduceus i una altra fariseus, va cridar enmig del Sanedrí:
     —Germans, jo sóc fariseu * i fill de fariseus, i l’esperança en la resurrecció dels morts és el motiu pel qual ara em jutgen.
    7 Tan bon punt hagué dit això, es va originar un conflicte entre els fariseus i els saduceus, i l’assemblea es dividí. 8 En efecte, els saduceus no accepten que hi hagi resurrecció, ni àngels, ni esperits, * mentre que els fariseus creuen en totes tres coses. *