Fets dels Apòstols2


    21 Llavors tots els qui invoquin el nom del Senyor se salvaran.*