Fets dels Apòstols2


    17 »Els darrers dies —és Déu qui ho afirma—
     abocaré el meu Esperit sobre tothom:
     els vostres fills i les vostres filles profetitzaran,
     els vostres joves tindran visions,
     i els vostres vells, somnis.
    18 Aquells dies abocaré el meu Esperit
     sobre els meus servents i les meves serventes,
     i profetitzaran.