Fets dels Apòstols2

11 tots, tant jueus com prosèlits, * cretencs i àrabs, els sentim proclamar en les nostres pròpies llengües les grandeses de Déu. *