Fets dels Apòstols18


    12 En temps de Gal·lió, procònsol d’Acaia, * els jueus es van alçar tots a l’una contra Pau, el conduïren davant el tribunal