Fets dels Apòstols15


    41 Pau anava recorrent Síria i Cilícia i enfortia les esglésies.