Fets dels Apòstols1

8 Però vosaltres, quan l’Esperit Sant vindrà damunt vostre, rebreu una força que us farà testimonis meus * a Jerusalem, a tot Judea, a Samaria i fins a l’extrem de la terra. *