Segona carta als Tessalonicencs
Treballar i fer el bé


3


    6 Germans, en nom de nostre Senyor Jesucrist, us manem que us aparteu de qualsevol germà que visqui desvagat i no segueixi la tradició que va rebre de nosaltres. *