Segona carta als Tessalonicencs
Salutació


1


    1 Pau, Siles i Timoteu, a l’església dels tessalonicencs, que viu en Déu, el nostre Pare, i en Jesucrist, el Senyor. *