Segon llibre de Samuel8


    2 Després va derrotar els moabites. Els va fer ajeure a terra i els va mesurar amb un cordill: en destinà dues parts a la mort i en va deixar viure una tercera part. * Els moabites van ser vassalls seus i li pagaven tribut.