Segon llibre de Samuel7


    4 Però aquella nit * el Senyor va comunicar a Natan aquesta paraula: *