Segon llibre de Samuel7


    1 Quan el rei David s’hagué instal·lat al seu palau i el Senyor li hagué concedit el repòs * de tots els enemics que l’envoltaven, * 2 el rei va dir al profeta Natan:
     —Mira, jo visc en un palau de cedre, * mentre que l’arca de Déu habita en una tenda de lona. *