Segon llibre de Samuel6

14 David, vestit només amb una túnica de lli, * saltava amb totes les forces davant el Senyor.